เชิญเข้าร่วมการอบรม
เรื่อง กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านมลพิษอากาศ
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

1. ลงทะเบียน

 

2. กำหนดการอบรม

 

4. รายชื่อผู้ลงทะเบียน