โครงการสัมมนา

เรื่อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 15.30 น.

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

 

"ผู้ลงทะเบียนมีบริษัทหรือโรงงานอยู่ในเขตพื้นที่ ระยอง เท่านั้น"
หน้าหลัก

 

1. ลงทะเบียน

 

2. กำหนดการสัมมนา

 

3.หนังสือเชิญสัมมนา

 

4. รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

 

 

 

หมายเหตุ :: จำนวนลงทะเบียน 150 ท่าน เท่านั้น