แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการข้อมูลภาครัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(โปรดให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ท่านตอบไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการข้อมูล ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป)