กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์


เรื่อง "แนวทางการปรับปรุงคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย"


โครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายให้เป็นสากล


ผ่านโปรแกรม ZOOM


วันอังคารที่ 2 และวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-16.00 น.
.


การประชุมนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปแต่อย่างใด
เฉพาะท่านที่ต้องการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือฯ เท่านั้น


** ไม่มีการบรรยาย **

รับสมัครบุคลากรเฉพาะฯ ที่ประจำสถานที่เก็บแล้ว 75 คน
( สถานประกอบการละ 1 คน)
** รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมจะส่งไปทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้**

หมายเหตุ
  • เฉพาะสถานประกอบการที่มีบุคลากรเฉพาะฯ 75 แห่ง เท่านั้น
  • บุคลากรเฉพาะ 1 ท่าน สามารถสมัครได้ 1 ครั้ง
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการบรรยาย กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4248
  • พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-3985