การอบรมการจัดเก็บวัตถุอันตราย
และการทำรายงานความปลอดภัยฯ (บฉ.๔)
แก่สถานประกอบการวัตถุอันตราย และบุคลากรเฉพาะฯ
โครงการจัดทำมาตรฐานการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
เพื่อยกระดับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย


วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย

**กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน**


** พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-3985 **