การสัมมนา
เรื่อง ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-14.00 น.

ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
หากผู้ที่สมัครแล้วไม่เข้าสัมมนา กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสัมมนาในครั้งต่อไป


**กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน 180 ท่าน**


**หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสัมมนา กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4248 **

** พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-3985 **