คู่มือ

โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

(Factory Information Center System : FICs)

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

 

คู่มือโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

1.สำหรับผู้ประกอบการ

 

2.สำหรับเจ้าหน้าที่