แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิต
และความผูกพันของบุคคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        แบบสอบถามระดับความพึงพอใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุข ความพึงพอใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการและเพื่อให้การดำเนินการ
จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) หมวด 5
การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นไปอย่างเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ
ฉบับนี้ตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
        ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2202 4013
โทรสาร 0 2354 3106